IKT reglement

IKT-reglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke regulerer elevenes bruk av IKT i opplæringa og er et tillegg til Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke.

§ 1 Virkeområde

a. Ordensreglementet ved de videregående skoler i Nordland fylke er det overordna reglementet. IKT-reglement for de videregående skoler i Nordland fylkeskommune regulerer elevens bruk av IKT-ressurser og kommer som et tillegg til Ordensreglementet

b. Elevens bruk av IKT reguleres likeledes av elevavtalen og utleveringsskjema for datamaskin

c. IKT-ressurser er: datamaskiner, kopi-, lyd- og film-/fotoutstyr, mobiltelefoner, nettverk, program, og læringsplattformer

d. Reglementet gjelder elevens bruk av skolens, egne og andres IKT-ressurser når bruken forgår på skolen

§ 2 Bruk av IKT-ressurser

a. Skolens IKT-ressurser skal brukes i læringsarbeidet for å nå kompetansemålene.

b. Tildeling av brukeridentitet og/eller adgang til å bruke skolens IKT-ressurser forutsetter elevstatus ved en videregående skole i Nordland fylkeskommune. Rektor kan etter behov gi andre begrenset adgang

c. En brukers passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den brukeren som har fått tildelt passordet

d. Det er i strid med reglementet å tilegne seg andres brukeridentitet og passord, eller å prøve å gjøre dette

e. Det er ikke tillatt å bruke IKT-ressurser på en slik måte at de beslaglegger større plass/bruker mer kapasitet enn nødvendig

f. Det er ikke lov å bruke IKT-ressurser på en slik måte at det strider mot opphavsrettslige regler og lover

§ 3 Rettigheter og ansvar 

a. Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for bruk av IKT-ressurser, og elevene plikter å sette seg inn i regler for bruk

b. Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til den enkelte elev

c. Skolen vil kunne logge nettverksaktivitet, men skal ikke lese innhold i private meldinger eller filer

d. Skolen vil ikke utlevere logger med mindre den blir pålagt å gjøre det av rettsvesen, gjennom dom eller lover

e. Eleven er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av egne data dersom ikke annet er avtalt

f. Eleven er selv ansvarlig for å lagre oppgaver, dokumenter, nettsteder med mer som blir produsert i løpet av skoletida på en slik måte at vedkommende har tilgang til egen produksjon etter at skolegangen er avsluttet

g. Skolens lokaler og IKT-utstyr skal ikke brukes til å produsere, lagre eller distribuere noen former for datainnhold, i form av tekst, bilder, lyd eller annet, som kan oppfattes krenkende jf Ordensreglementet § 3, punkt g

h. Ved urettmessig eller feil lagring av data, kan det kreves at filer slettes fra sentrale lagringssystemer

§ 4 Ansvarsfraskrivelse

a. Skolen er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester 

b. Skolen har ikke ansvar for privat IKT-utstyr

§ 5 Bruk av privat IKT-utstyr

a. Privat IKT-utstyr tillates brukt i skolens nettverk for elever som omfattes av overgangsordning og tidligere ordninger.

b. Alle maskiner som brukes til undervisning skal benytte standard oppsett for programvare

c.  Elever som eier egen datamaskin, må sørge for teknisk support og service for denne
 

§ 6 Bruk av IKT under prøver og eksamen

a.  Bruk av IKT under prøver og eksamen reguleres av Ordensreglementet, § 5, punkt i.og j

§ 7 Inngrep og sanksjoner

a. Skolens IKT-personell kan utføre inngrep på elevmaskinene for å sørge for bedre funksjonalitet. Ved slike inngrep skal eleven varsles så snart som praktisk mulig

b. Brudd på IKT-reglementet vil føre til sanksjoner fra skolens side

c. Sanksjoner kan være at IKT-utstyr blir tatt ut av bruk eller at rettigheter til å benytte IKT-ressurser innskrenkes

d. Misbruk av IKT-utstyr eller andre brudd på regelverk reguleres av Ordensreglementet.
Misbruk kan bl.a. føre til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter

e. Lovbrudd vil bli politianmeldt, jf § 5 punkt o. i Ordensreglementet